Avangardistkinje

Žarka SvirčevAVANGARDISTKINјE : ogledi o srpskoj (ženskoj) avangardnoj književnosti /. Beograd : Institut za književnost i umetnost ; Šabac : Fondacija „Stanislav Vinaver“,
2018 (Novi Sad : Sajnos).
306 str. ; 21 cm.
ISBN 978-86-7095-259-1
(IZKIU) 978-86-6050-000-9 (FSV; broš.).
Tiraž 250.
COBISS.SR-ID 264214540. /
Vinaverova biblioteka.
ǂKolekcija ǂAvangardologija.

500.00 рсд

Kategorija:

Opis

Studija dr Žarke Svirčev Avangardistkinje predstavlјa prvi sistemski i relativno zaokružen pokušaj problemske analize stvaralaštva srpskih autorki razdoblјa avangarde, počev od perioda pre Prvog svetskog rata pa do tridesetih godina prošloga veka. Pritom, autorka ne nastoji da ospori i konceptualno preoblikuje pojam avangarde, kako je on definisan kod brojnih stranih i domaćih teoretičara i komparatista. Nјen cilј je pre svega da ukaže na tzv. „žensku“ varijantu optimalne projekcije avangarde, odnosno na revolucionarni potencijal u prevrednovanju postojećih društvenih i kulturnih institucija i normi, kao i dominantno muške autorske paradigme i njene patrijarhalnocentrične pozicije. Zbog toga se ovde radije, i s pravom, koristi termin „interferencija“, koji upućuje na tačke prožimanja, susretanja, ali i nužnog razdvajanja autorki i autora u ovom dinamičnom periodu srpske kulture i književnosti, pri čemu se zastupa teza da je feminizam (eksplicitan ili implicitan) formativan za stvaralaštvo žena na način na koji je iskustvo rata i ratne traume relevantan za grupnu dinamiku i poetiku tzv. prvog talasa avangarde u srpskoj i evropskoj kulturi (uvodno poglavlјe „Ko se plaši avangardistkinja“ sa akcentom na programskim načelima Danice Bandić).

(Prof. dr Bojana Stojanović Pantović)

Monografija Avangardistkinje dr Žarke Svirčev rezultat je novijih istraživanja autorke, koji se jasno zasniva na prethodnim rezultatima njenog rada: na rezultatima proučavanja 1) srpske avangarde, a posebno komparativnih aspekata modernističke poetike Stanislava Vinavera objedinjenih u monografiji Vinaverova književna republika i 2) feministički orijentisanih istraživanja ženskog autorstva u srpskoj književnosti, objavlјivanih u nizu studija u časopisima i zbornicima radova. Ova dva toka istraživanja, u svom preseku, otvorila su novi istraživački prostor u kojem se precizno ocrtavaju doprinosi avangardistkinja i avangardista, njihova saradnja i dijalozi, međuuticaji i odnosi moći u institucionalizovanom književnom polјu. Drugim rečima, ukrštajući dominantnu sliku srpske avangarde u domaćim književnoistoriografskim studijama sa izvornom situacijom uočenom pažlјivim čitanjem avangardne periodike i ukupne književne produkcije (pred)avangardnog razdoblјa, Žarka Svirčev je postavila tezu o postojanju avangardistkinja i o njihovom inicijalnom mestu u konstituisanju srpske avangarde. Ovu tezu autorka je argumentovano razvijala i dokazala u monografiji koja je pred čitaocima.

(dr Stanislava Barać)